Goście specjalni

 

Prof. Michael Pauen

Michael Pauen

Prof. Michael Pauen jest cenionym filozofem specjalizującym się w filozofii umysłu i kultury. Jako myśliciel i naukowiec opowiada się za słusznością teorii identyczności, czyli poglądem, głoszącym, że stany mentalne są identyczne ze stanami w mózgu. Profesor Pauen jest także znanym przedstawicielem kompatybilizmu – uważa, że pogląd o istnieniu wolnej woli w podejmowaniu decyzji nie wyklucza przyjmowania stanowiska determinizmu. Jego działalność naukowa została szczególnie doceniona w 1997 nagrodą  Ernst-Bloch-Preis, która przyznawana jest co 3 lata wybitnym naukowcom i twórcom literatury filozoficznej. Obecnie profesor Pauen pracuje naukowo na Uniwersytecie Humboltów w Berlinie oraz w Berlin School of Mind and Brain.

 

Prof. Axel Cleeremans

Axel Cleeremans

Axel Cleeremans jest znany jako profesor kognitywistyki na Wydziale Psychologii Université Libre de Bruxelles  i Dyrektor Badań w Narodowym Funduszu Badań Naukowych (NFSR) w Belgii.  Jego zainteresowania naukowe i dotychczasowa praca skupiają się głównie wokół zagadnienia świadomości. Dr Cleeremans uważa, że świadomość jest zjawiskiem stopniowalnym, co odzwierciedla się w jakościowych cechach reprezentacji, które mają wpływ na nabywanie nowej wiedzy i umiejętności. Te spostrzeżenia doprowadziły naukowca do przeprowadzenia wielu inspirujących badań związków i różnic pomiędzy świadomym i nieświadomym uczeniem się a procesami zachodzącymi w naszych mózgach. Nasz gość jest również członkiem i działaczem wielu organizacji o charakterze naukowym w tym Stowarzyszenia Badań Naukowych nad Świadomością (ASSC).

 

Dr hab. Michał Wierzchoń

Michał Wierzchoń

Dr hab. Michał Wierzchoń jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz założycielem Laboratorium Badań Świadomości C-LAB. Zagadnienia, które podejmuje, obejmują badania poznawczego ujęcia świadomości i nieświadomości, wpływu afektu na przetwarzanie informacji, a także uwarunkowań wpływających na skuteczność reklamy. Dr hab. Wierzchoń opublikował liczne artykułu związane z jego zainteresowaniami naukowymi. Jest również autorem i redaktorem monografii naukowych z zakresu świadomości, psychologii poznawczej i reklamy. Jego działalność naukowa została nagrodzona przez przyznanie licznych stypendiów (Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005), Stypendium Tygodnika Polityka w ramach akcji „Zostańcie z nami” (2005)). Dr hab. Wierzchoń jest członkiem między innymi European Society for Cognitive Psychology i Polskiej Akademii Nauk (Akademia Młodych Uczonych, Komitet Psychologii).

 

Dr Michał Bola

Michał Bola

Dr Michał Bola to znany specjalista w dziedzinie badań nad mózgiem i umysłem. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół neuronauki poznawczej a zwłaszcza metod funkcjonalnego neuroobrazowania mózgu oraz EEG, czyli narzędzi pozwalających na obserwację zmian w aktywności mózgu podczas czynności poznawczych oraz w przypadkach pojawienia się różnego rodzaju zaburzeń. Szczególnie interesującym aspektem poznania jest dla niego zagadnienie ludzkiej świadomości. W lutym 2015 roku uzyskał tytuł doktora w Instytucie Psychologii Medycznej Uniwersytetu Otto von Guericke w Magdeburgu. Obecnie pracuje naukowo w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.