Komitet Naukowy

Członkowie Komitetu Naukowego to znani i poważani naukowcy z wieloletnim doświadczeniem. Ich najważniejszym zadaniem jest ocena nadesłanych abstraktów pod kątem merytorycznym. Tylko i wyłącznie od oceny Komitetu Naukowego zależy, które wystąpienia i postery trafią na Konferencję.

 

Prof. dr hab. SJ Józef Bremer

Józef Bremer

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer pełni funkcję rektora Akademii Ignatianum w Krakowie (wcześniej był jej dziekanem). Jest współtwórcą kierunku kognitywistyka na UJ, przez lata piastował też rolę kierownika Zakładu Kognitywistyki w Instytucie Filozofii UJ. Z wykształcenia jest inżynierem (ukończył Politechnikę w Gliwicach), studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, teologię w Philosophisch – Theologische Hochschule Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem, studia doktoranckie zakończone doktoratem z filozofii ukończył w Hochschule für Philosophie w Monachium, natomiast stopień dra habilitowanego uzyskał na Wydziale Filozofii UJ. Jest autorem kilku książek i wielu publikacji naukowych.

Wśród zainteresowań naukowych prof. dra hab. Józefa Bremera wyróżnić należy filozofię umysłu, poszukiwania metodologii określania tzw. neuronalnych korelatów świadomości, filozofię Ludwiga Wittgensteina czy zagadnienia związane z klasycznym rachunkiem zdań i predykatów.

 

Dr hab. Adam Chuderski

Adam Chuderski

Dr hab. Adam Chuderski jest wykładowcą w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W obszarach jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z psychologią poznawczą, takie jak pamięć robocza, kontrola poznawcza, modelowanie procesów poznawczych. Badania, które prowadzi, dotyczą między innymi uczenia i rozumowania relacyjnego w odniesieniu do inteligencji płynnej i pamięci roboczej. Dr hab. Chuderski jest członkiem Cognitive Science Society, International Society for Intelligence Research i Polish Cognitive Science Society. W 2015 został laureatem programu MISTRZ organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

Dr hab. Michał Wierzchoń

Michał Wierzchoń

Dr hab. Michał Wierzchoń jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz założycielem Laboratorium Badań Świadomości C-LAB. Zagadnienia, które podejmuje, obejmują badania poznawczego ujęcia świadomości i nieświadomości, wpływu afektu na przetwarzanie informacji, a także uwarunkowań wpływających na skuteczność reklamy. Dr hab. Wierzchoń opublikował liczne artykułu związane z jego zainteresowaniami naukowymi. Jest również autorem i redaktorem monografii naukowych z zakresu świadomości, psychologii poznawczej i reklamy. Jego działalność naukowa została nagrodzona przez przyznanie licznych stypendiów (Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005), Stypendium Tygodnika Polityka w ramach akcji „Zostańcie z nami” (2005)). Dr hab. Wierzchoń jest członkiem między innymi European Society for Cognitive Psychology i Polskiej Akademii Nauk (Akademia Młodych Uczonych, Komitet Psychologii).

 

Dr hab. Joanna Trzópek

Dr hab. Joanna Trzópek pracuje w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. W swoich badaniach naukowych przyjmuje podejście metateoretyczne, łącząc różne dziedziny nauk takich jak filozofia, filozofia nauki, antropologia filozoficzna, psychologia i nauki przyrodnicze. Interesuje się przede wszystkim współczesną kognitywistyką, a z drugiej strony, nurtami nienaturalistycznymi, w tym psychologią egzystencjalną, fenomenologiczną, psychologią głębi czy psychoterapią. Zajmuje się tematyką związaną ze świadomością, doświadczeniem indywidualnym, wolą oraz osobowością, przede wszystkim pod kątem świadomych i nieświadomych determinant ludzkiego działania. Jest autorką i współautorką wielu artykułów naukowych oraz książek i monografii.

 

Dr inż. Bipin Indurkhya

Bipin Indurkhya

Dr inż. Bipin Indurkhya jest profesorem na Wydziale Filozoficznym UJ, członkiem Zakładu Kognitywistyki UJ, prowadzi także wykłady na AGH w Krakowie. Tytuł inżyniera uzyskał na University of Bhopal w Indiach, następnie studiował w Philips International Institute of Technological Studies w Eindhoven oraz w University of Massachusetts w Amherst, zdobywając tam tytuł doktora informatyki. Jest autorem dwóch książek i ponad stu artykułów opublikowanych w różnych czasopismach naukowych. Jego działania naukowe dotyczą badania i modelowania kreatywności leżącej u podstaw tworzenia metafor, projektowania systemów wsparcia, kreowania narzędzi wspomagającym komunikację i procesy poznawcze u dzieci autystycznych i dzieci z dysleksją. Pasjonuje się także robotyką, przez wiele lat prowadził warsztaty robotyki dla dzieci.

 

Dr Michał Klincewicz

Michał Klincewicz

Dr Michał Klincewicz jest członkiem Zakładu Kognitywistyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia doktoranckie pod nadzorem prof. Davida Rosenthala na University of New York – jego praca dotyczyła spójności świadomości w czasie. Później współpracował z berlińskim School of Mind and Brain. Obecnie, jego zainteresowania obejmują tematy powiązane z percepcją czasu i czasowym aspektem świadomego doświadczenia.

 

Dr Marek Binder

Marek Binder

Dr Marek Binder pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychofizjologii Instytutu Psychologii UJ. Jest też współtwórcą i członkiem grupy badawczej C-LAB, której działalność oscyluje wokół tematyki związanej ze świadomością. W swoich badaniach dr Marek Binder zajmuje się czasowymi aspektami świadomości, w tym przede wszystkim neuronalnym podłożem subiektywnej percepcji „tu i teraz”, będącej nieodłącznym elementem świadomego doświadczenia. Ponadto zajmuje się diagnozowaniem świadomości w przypadku ciężkiego uszkodzenia mózgu. W swoich projektach korzysta z metod obrazowania mózgu EEG i fMRI. Oprócz tego zajmuje się popularyzowaniem nauki poprzez pisanie artykułów do czasopisma „Charaktery” oraz tłumaczenia książek takich jak „Biologiczne podstawy Psychologii” James’a Kalata (WN PWN, 2006) czy „Blaski i cienie pracy mózgu” Semira Zeki’ego (WUW, 2012). Za swą działalność odebrał Nagrodę im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów dla tłumacza literatury naukowej.

 

Dr Marta Siedlecka

Marta Siedlecka

Dr Marta Siedlecka pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii UJ. Jest członkiem grupy badawczej C-LAB, zajmującej się problematyką związaną ze świadomością. Główne zainteresowania naukowe dr Marty Siedleckiej obejmują psychologię i neuropsychologię poznawczą, w tym świadomość i nieświadomość w ujęciu poznawczym, metapoznanie, poznawcze mechanizmy intuicji, wpływ emocji na poznanie oraz świadomość ciała. Jest także członkiem takich organizacji jak Association for the Scientific Study of Consciousness oraz Psychonomic Society. Ponadto piastuje stanowisko Zastępczyni Redaktora Naczelnego “Rocznika Kognitywistycznego”. Bierze też udział w różnych projektach badawczych (obecnie jako główna wykonawczyni projektu pod kierownictwem dra hab. Michała Wierzchonia „Poznawcze i neuronalne mechanizmy świadomości metapoznawczej”) oraz jest autorką wielu publikacji naukowych.

 

Dr Stefan Florek

Stefan Florek

Dr Stefan Florek jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii i psychologiem. Przez lata związany był z Instytutem Filozofii UJ, obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim kognitywistyki moralności, kryminologii i ewolucji umysłu. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z przestępczością, resocjalizacją przestępców oraz agresją. Jest autorem i współautorem rozdziałów książek oraz wielu artykułów ukazujących się w czasopismach naukowych. Opublikował także monografię „Wartościujący umysł” (2007).

 

Dr Michał Bola

Michał Bola

Dr Michał Bola to znany specjalista w dziedzinie badań nad mózgiem i umysłem. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół neuronauki poznawczej a zwłaszcza metod funkcjonalnego neuroobrazowania mózgu oraz EEG, czyli narzędzi pozwalających na obserwację zmian w aktywności mózgu podczas czynności poznawczych oraz w przypadkach pojawienia się różnego rodzaju zaburzeń. Szczególnie interesującym aspektem poznania jest dla niego zagadnienie ludzkiej świadomości. W lutym 2015 roku uzyskał tytuł doktora w Instytucie Psychologii Medycznej Uniwersytetu Otto von Guericke w Magdeburgu. Obecnie pracuje naukowo w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.